โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภายใต้โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพอุตสาหกรรมชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภายใต้โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพอุตสาหกรรมชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 ตุลาคม 2563 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 329 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 22 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการแนวทางงการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภายใต้โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพอุตสาหกรรมชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ณ ห้องประชุม 305 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา โดยได้รับเกียจจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร ชินินทร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ "การพัฒนารูปแบบการเรียนที่เอื้อให้การจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ" ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชช์ ธนะศานวรคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ฝ่ายแผนงานและกิจการพิเศษ มทร.ล้านนา ตาก และคณาจารย์ กรรมการดำเนินโครงการฯ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้

           โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพอุตสาหกรรมชั้นสูง โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประเภททุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.) และประเภททุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญาตรี) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาศให้กับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้มีความเสมอภาคทางการศึกษา และโครงการฯยังได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูง สามารถนำไปสู่สมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา