โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ รอบที่ 1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ รอบที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 ตุลาคม 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2631 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย ผัสดี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และคณะทำงาน เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเข้าร่วมประชุมหารือระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยในเครือข่ายภาคเหนือตอนบนและเจ้าหน้าที่โครงการฯ ทั้ง 8 มหาวิทยาลัย ได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 3.มหาวิทยาลัยพะเยา 4. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 5. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และ 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ รอบที่ 1 และการบริหารจัดการและจัดการพื้นที่ รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ ชั้น 4 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

สรุปแนวทางการขับเครื่อนโครงการฯ ได้ ดังนี้

7 ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา รอบที่ 2

  • ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบพื้นที่ที่สนใจและมีความพร้อมจะเข้าดำเนินงานต้องเป็นที่ว่างและเป็นพื้นที่ตั้งของ มทร.ล้านนา ใน 6 จังหวัด หน.โครงการ ต้องไม่เป็นผู้ได้รับผิดชอบในพื้นที่ที่ผ่านรอบแรก ตามไฟล์พื้นที่ว่าง (พื้นที่จังหวัดตาก และพิษณุโลก อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
  • ขั้นตอนที่ 2 ลงพื้นที่สอบถามความร่วมมือระดับหัวหน้าหน่วยงานเทศบาล อบต. ว่ามีมหาวิทยาลัยอื่นเข้ามาหารือหรือยังในการดำเนินงาน ถ้ายังไม่มีจึงสามารถสอบถามความต้องการของพื้นที่ในเรื่องที่จะดำเนินการโครงการร่วมกันในพื้นที่ต่อไปได้
  • ขั้นตอนที่ 3 ขอหนังสือเพื่อยืนยันความร่วมมือในการทำโครงการ เพื่อทำการจองพื้นที่ในระบบที่ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดให้วันศุกร์ที่ 30 ต.ค.63 หลังการประชุมชี้แจง เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันในการเสนอเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในรายจังหวัดซึ่งจะมีการพิจารณาจัดสรรอีกครั้ง
  • ขั้นตอนที่ 4 เตรียมร่างข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม ไฟล์ word และ excel 
  • ขั้นตอนที่ 5 รอประกาศอนุมัติยืนยันพื้นที่ที่สามารถดำเนินการได้ (ผ่านการเห็นชอบจากเครือข่ายมหาวิทยาลัย)
  • ขั้นตอนที่ 6 ดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนตามแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ ไฟล์ word และ excel
  • ขั้นตอนที่ 7 จัดส่งข้อเสนอโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนด (ค่อนข้างเร่งด่วน ติดตามประกาศอีกครั้ง)

 

ภาพ รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์
ข่าว รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา