โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลงพื้นที่ให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงพื้นที่ให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 พฤศจิกายน 2563 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 331 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เข้าให้ข้อมูลการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 (สอน.2) จังหวัดพะเยา ภายใต้ลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ (สอน.) ด้านการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร การให้ข้อมูล ครั้งนี้ประกอบด้วย
-ข้อมูลภาพรวมหลักสูตร โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
-หลักสูตร วศ.ม. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมไฟฟ้า โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์
-หลักสูตร วท.ม. สาขาพืชศาสตร์ และสาขาเทคโนโลยีการเกษตร โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
-หลักสูตร บธ.ม. สาขาบริหารธุรกิจ โดย คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์
-หลักสูตร ศป.ม. การออกแบบสร้างสรรค์ โดย คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
นอกจากนั้น มทร.ล้านนา ยังนำเสนอข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีกด้วย โดยการนำเสนอข้อมูลครั้งนี้ มีผู้สนใจและเข้าร่วมจำนวนมากจาก 4 จังหวัด คือ แพร่ น่าน เชียงราย และพะเยาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา