โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 พฤศจิกายน 2563 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 369 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 โดยมี รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีฯ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินได้แก่

  1. รศ.ดร.อุษาพร              เสวกวิ             ประธานกรรมการ
  2. รศ.ดร.อภิชาต              แจ้งบำรุง         กรรมการ
  3. รศ.ดร.จักรพงษ์             พวงงามชื่น       กรรรมการ
  4. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์           พลวัน             กรรมการ
  5. ผศ.โสภณ                  ฟองเพชร         กรรมการ

ในการตรวจประเมินครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 -10 พฤศจิกายน 2563 โดยคณะกรรมการประเมินจะได้ทำการสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณบดีทั้ง 4 คณะ ตัวแทนอาจารย์ บุคลากรและสัมภาษณ์ผ่านระบบ VDO Conference สำหรับพื้นที่ต่างๆ  สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามรายงานผลการประเมินตนเอง และทำการสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพ เพื่อให้ข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถามให้แก่คณะผู้บริหารและผู้รับผิดชอบ ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา (เชียงใหม่)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา