โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมนวัตกรรมระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ (AI Innovation JumpStart) จัดโดย สวทช  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมนวัตกรรมระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ (AI Innovation JumpStart) จัดโดย สวทช

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 พฤศจิกายน 2563 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 231 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          งานส่งเสริมเทคโนโลยี เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี มีภารกิจหลักคือสร้างเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีให้บุคคลากรในอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ (Automation Robotics and Intelligent System: ARI) เพื่อให้เกิดการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรม โดยจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในด้านเทคโนโลยีต่างๆ อีกทั้งการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้สามารถออกสู่เชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต โดยจะสามารถพัฒนาไปเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ งานส่งเสริมเทคโนโลยีจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายตามที่กล่าวมาผ่านการจัดสัมมนา ฝึกอบรม การให้คำปรึกษา และการจัดโครงการต่างๆ โดยมีพันธมิตรเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน

          จึงขอประชาสัมพันธ์ “โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะ” หรือ “AI Innovation JumpStart” เพื่อพัฒนาทักษะสำหรับนักพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกร และผู้ประกอบการ โดยมุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริง ด้านการสร้างผลงานนวัตกรรม ARI ต้นแบบเพื่อใช้ได้จริงเชิงพาณิชย์ในอนาคต ผู้เข้าร่วมโครงการต้องสร้างผลงานนวัตกรรมที่เป็นที่ต้องการของตลาด จะได้รับการอบรมทั้งด้านเทคนิคและธุรกิจที่จำเป็น สำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการเชิงพาณิชย์ เช่น การอบรมการบริหารโครงการสร้างนวัตกรรม การออกแบบ Design Thinking, Lean Startup, Lean Canvas ฯลฯ อีกทั้ง รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทั้งทางเทคนิคและธุรกิจ และการให้ทุนสนับสนุนต้นแบบ  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 21 ธันวาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ทาง www.swpark.or.th/aijumpstart หรือติดต่อคุณสุพรรณี วงศ์ปัญญาดี 095-134-1041  อีเมล์ supannee@kic.camt.info


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา