โลโก้เว็บไซต์ ค่ายอาสาพัฒนา “เมล็ดพันธุ์จิตอาสา” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ค่ายอาสาพัฒนา “เมล็ดพันธุ์จิตอาสา”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 พฤศจิกายน 2563 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 210 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เล็งเห็นถึงการให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลที่ด้อยโอกาส และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชนและชุมชนในพื้นที่ห่างไกล ได้​​มีการจัดโครงการค่ายเมล็ดพันธุ์จิตอาสา ครั้งที่ 1 ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา องค์การนักศึกษา สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ โรงเรียนแม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย ต.แม่วิน อ.แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน 2563 โดยมีทีมงานนับ 70 คน ร่วมแรงร่วมใจในการจัดค่ายครั้งนี้
ภายในกิจกรรมมีการสร้างและปรับปรุงในส่วนของสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน อาทิเช่น สร้างศาลา สร้างบันไดเหล็ก เปลี่ยนหลังคาศาลา และซ่อมแซมประตู โดยมีการส่งมอบให้กับทางโรงเรียนในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563
โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ

โครงการค่ายเมล็ดพันธุ์จิตอาสา มีผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพิมพิศา มุ่งเจริญ ตำแหน่ง อุปนายกที่ 1
นายอุดมศักดิ์ คำเหล้า ตำแหน่ง อุปนายกที่ 5 และนายศุภวิชญ์ อยุทธ์ ตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ตามลำดับ เป็นผู้ออกแบบโครงการและดำเนินการวางแผนในการสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน โดยร่วมกับผู้บริหารและหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และนายจีรศักดิ์ ทองสีลา นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมโครงการและควบคุมงาน ในการการดำเนินการโครงการในครั้งนี้

 

ขอขอบคุณภาพจาก ผศ.ดร.พีระ  จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา