โลโก้เว็บไซต์ สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา จัดทำวีดีทัศน์การแชร์ประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพของศิษย์เก่า มทร.ล้านนา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา จัดทำวีดีทัศน์การแชร์ประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพของศิษย์เก่า มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 ธันวาคม 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 581 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วีดีทัศน์ การถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะวิชาการ และวิชาชีพของตัวแทนศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดทำโดย สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนและการทำงานให้กับน้องๆนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าของ มทร.ล้านนา ทุกท่าน ซึ่งประกอบด้วย

1. คุณกู้เกียรติ ประภัสระกูล นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วีดีทัศน์ https://youtu.be/4wRyW6QwC5A

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วีดีทัศน์ https://youtu.be/7vDDi_tnmHQ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วีดีทัศน์ https://youtu.be/82Tq42YSdrM

4. คุณ ณรงค์ ธรรมจารี ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วีดีทัศน์ https://youtu.be/8dGjcJhIFZE

5.1 คุณ กิ่งกาญจน์ วิยะหลง ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตอนที่ 1 วีดีทัศน์ https://youtu.be/GRAGLI-7ItI

5.2 คุณ กิ่งกาญจน์ วิยะหลง ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตอนที่ 2 วีดีทัศน์ https://youtu.be/3Kw5IqsKQp0

https://www.youtube.com/watch?v=4wRyW6QwC5A...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา