โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายงานสารบรรณ ๙ มทร. แม่โจ้ ม.เชียงใหม่ และ ม.ราชภัฎเชียงใหม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายงานสารบรรณ ๙ มทร. แม่โจ้ ม.เชียงใหม่ และ ม.ราชภัฎเชียงใหม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 204 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กองกลางสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้(KM)  ในหัวข้อ "สานเสวนาการบริหารจัดการงานสารบรรณเปิดโลกทัศน์ การพัฒนาเชิงระบบ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริหาร" โดยร่วมกับงานสารบรรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ -๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ ณ อัลไฟน์ กอล์ฟรีสอร์ท เชียงใหม่ อ.สันกำแพง  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ เรื่อง"การเสริมสร้างวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ"  จากนั้นเป็นการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง "พัฒนาการให้บริการ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร" โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ทองสุข มันตาทร อดีตผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ สลับกับกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ ตลอดจนอุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับงานสารบรรณของแต่ละมหาวิทยาลัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา