โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาสาขาสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คว้า 5 รางวัลงาน IT Career Exhibition 2016 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษาสาขาสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คว้า 5 รางวัลงาน IT Career Exhibition 2016

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มิถุนายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 883 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งาน IT Career Exhibition 2016 (ITCE 2016)             5 มหาวิทยาลัยเครือข่ายร่วมกับ บจก.จ๊อบ บีเคเค ดอทคอม จัดงาน IT Career Exhibition 2016 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ ลานกิจกรรม ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ มหาวิทยาลัยในเครือข่าย (ได้ร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ – วิจัย สายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) จัดโครงการ IT Career exhibition 2016 ภายในงานมีการประกวดโครงงานนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย การประกวด Mister and Miss ITCE 2016 การรับสมัครงานจากบริษัทชั้นนำในภาคเหนือ และการเสวนาในหัวข้อธุรกิจ Start Up โดยวิทยากรจากบริษัททรูคอปเปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมเป็นประธานเปิดงาน โดยหลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยผลการแข่งขันดังนี้   รางวัลชนะเลิศ ประเภท การพัฒนาระบบบนเว็บ นายธันวา ธรรมสละ ทับทิม นักศึกษาสาขาระบบสาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 ผลงาน “ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการเงิน สำหรับการเสนอขอสินเชื่อสถาบันการเงิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ล้านนาเทรด”   รางวัลชนะเลิศ ประเภท Animation และ CAI นายยุรนันท์ สัมพันธ์ และนายอลงกรณ์ ขันทะวงค์ นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 4 ผลงาน “การพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนและวัยอนุบาล”   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท การพัฒนาระบบบนเว็บ นางสาววริษา  ต๊ะมา และนางสาวภัทรา ทองจำปา นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 4 ผลงาน “ระบบจัดการร้านอาหารครัวชมพู”   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท การพัฒนาระบบบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ นางสาวพิมพ์ชนก โรมจุงจัง และ นายอาทิตย์ สุตะวงค์ นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 3 ผลงาน “การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียบนแอพพลิเคชั่น” เรื่อง การทำขนมไทย 4 ภาค บนระบบปฏิบัติการเคลื่อนที่ กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา จังหวัดเชียงราย” รางวัล ขวัญใจ XC Skin การประกวด Miss ITCE 2016 นางสาวสิริรัตน์ นวลตา นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 4   สำหรับงาน IT Career Exhibition 2016 (ITCE 2016) จัดขึ้นโดยเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศอันประกอบด้วยสถาบันการศึกษา 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเชียงใหม่ เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู้ ความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายคอมพิวเตอร์ต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา