โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 8 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 8 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 309 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอาทิตย์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานดำเนินโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ณ หมู่บ้านโป่งกุ่ม ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2563 โดยมี นายเดชาธร พจนพงษ์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เป็นหัวหน้าโครงการ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลเป็นคณะดำเนินโครงการ โดยได้รับเกียรติจากนายนคร สุวรรณกาศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 8 และอาจารย์วิสุทธิ์ บัวเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และทีมงานเป็นกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการ

 

หมู่บ้านโป่งกุ่ม มีสถานที่และภูมิทัศน์ที่สวยงามเหมาะแก่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว แต่ขาดการประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ดี โดยทีมนักศึกษาเข้ามาเป็นมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพเพื่อช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่ และสามารถท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงไปยังหมู่บ้านอื่นๆ ในตำบลป่าเมี่ยง

 

ในการนี้คณาจารย์และนักศึกษาได้นำองค์ความรู้ต่างๆมาช่วยส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม เพื่อยกระดับรายได้ของหมู่บ้าน เช่นกิจกรรมต้นไม้เล่าเรื่อง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานมาประยุกต์ใช้ ได้แก่การทำป้ายชื่อและป้าย QR Code ติดกับต้นไม้สำคัญและต้นไม้ที่หายากของหมู่บ้าน มีการจัดตั้งกลุ่มมัคคุเทศก์ชุมชนโดยมีโครงสร้างที่เป็นระบบเพื่อต่อยอดการสร้างอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชน พร้อมกับธนาคารออมสินภาค 8 ได้เข้ามาช่วยเหลืออบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนและให้ข้อเสนอแนะแก่ชุมชน เพื่อสามารถบริหารจัดการสิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้อย่างยั่งยืนต่อไป

 

ภาพ/ข่าว วรรธพงศ์ เทียนนิมิตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา