โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 8 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2563 ณ ชุมชนบ้านเชิงดอย ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 8 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2563 ณ ชุมชนบ้านเชิงดอย ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 324 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานดำเนินโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน ณ ชุมชนบ้านเชิงดอย ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2563 โดยมี นางสาวพัชราภา ศักดิ์โสภิณ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ นักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการ ท่องเที่ยวและการบริการ เป็นคณะดำเนินโครงการ โดยได้รับเกียรติจากนายนคร สุวรรณกาศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 8 และอาจารย์วิสุทธิ์ บัวเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และทีมงานเป็นกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการ 

โดยทางกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเชิงดอยก่อตั้งขึ้นจากความสนใจอัตลักษณ์ผ้าทอมือย้อมสีหินโมคคัลลานของกลุ่มทอผ้าฝ้ายเชิงดอย ซึ่งมีกระบวนการผลิตผ้าทอมือที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำเอาหินโมคคัลลานของบ้านเชิงดอย  ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวมาทำเป็นสีย้อม และยังมีศาสนสถานที่สำคัญ อย่างอุทยานพระนอน วัดโมคคัลลาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ แต่ชุมชนขาดด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยว และด้านการประชาพันธ์

ในการนี้คณาจารย์และนักศึกษาได้นำองค์ความรู้ต่างๆมาช่วยส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม เพื่อยกระดับรายได้ของหมู่บ้าน เช่นจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์ แผนผังเส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชน ป้ายบอกทางไปสถานที่ท่องเที่ยวแห่งการเรียนรู้ พร้อมกับธนาคารออมสินภาค 8 ได้เข้ามาช่วยเหลืออบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนและให้ข้อเสนอแนะแก่ชุมชน เพื่อสามารถบริหารจัดการสิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้อย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว วรรธนพงศ์ เทียนนิมิตร
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา