โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เตรียมความพร้อมวัยนักศึกษาก้าวสู่วัยทำงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เตรียมความพร้อมวัยนักศึกษาก้าวสู่วัยทำงาน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 มีนาคม 2564 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3647 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                  รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา เป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาในพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาและเข้าสู่วัยทำงาน  พร้อมกันนี้ รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุจรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา กล่าวให้โอวาทและข้อคิดแก่นักศึกษาด้วย  โดยได้รับเกียรติจากคุณกัญสพัฒน์ อัศวรุจานนท์ ที่ปรึกษาและเทรนเนอร์ด้านการตลาดออนไลน์ บรรยายในหัวข้อ “อาชีพทางเลือกในยุคโควิด-19” ระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา เชียงใหม่

                รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษามีใจความตอนหนึ่งว่า “สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่อยากฝากเป็นข้อคิดให้แก่ทุกท่านก็คือเรื่องเวลา เคยมีคำกล่าวที่ว่า “เวลาและวารี มิเคยมีจะคอยใคร  เรือเมล์และรถไฟ มันก็ไปตามเวลา โอ้เอ้และอืดอาด มักจะพลาดที่ปรารถนา ชวดแล้วจะโศกา โอ้อนิจจาเราช้าไป” จากคำกล่าวนี้จะเห็นได้ว่าการรักษาเวลาเป็นสิ่งสำคัญ เราทุกคนมีเวลาในชีวิตเท่ากันแต่อยู่ที่ว่าแต่ละคนจะมีวิธีการจัดสรรเวลาอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเอง เวลาเป็นสิ่งสำคัญที่หมุนเวียนผ่านไปทุกวัน เพราฉะนั้นหากมีความตั้งใจที่จะทำสิ่งใดก็ขอให้เริ่มต้น เพราะทุกสิ่งในวันนี้เกิดจากการกระทำของเมื่อวานสิ่งที่ผ่านจากวันนี้ไปก็จะกลายเป็นอดีตที่ไม่สามารถกลับแก้ไขได้ ดังนั้น จึงขอให้ตั้งใจทำวันนี้ให้ดีที่สุดและอย่าปล่อยให้เวลาสูญเปล่าไปโดยไร้ประโยชน์ หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มพูนทักษะวิชาการและเรียนรู้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความสามารถ มีความเก่งและมีทักษะวิชาชีพเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคม”

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมมีการแบ่งกิจกรรมตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยมีการแบ่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมออกเป็น 7  กลุ่ม ดังนี้

  • วันที่ 22 มีนาคม 2564  ภาคเช้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคบ่าย สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
  • วันที่ 23 มีนาคม 2564 ภาคเช้าสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม และสาขาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคบ่ายสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ ค้าปลีกสมัยใหม่ อังกฤษธุรกิจ) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
  • วันที่ 24  มีนาคม 2564  ภาคเช้า สาขาการบัญชี สาขาวิชาศิลปศาสตรบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ภาคบ่าย สาขาวิชา บริหารธุรกิจ  (การตลาด สารสนเทศ สำนักงาน การจัดการธุจกิจระหว่างประเทศ)  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
  • วันที่ 25 มีนาคม 2564  ภาคเช้าคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

           นอกจากนี้ยังมีสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่และสถานประกอบการที่มาเปิดบูธรับสมัครงานเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาได้มีช่องทางในการประกอบอาชีพต่อไป

 

ถ่ายภาพ  /วิทยา กวีวิทยาภรณ์ นักประชาสัมพันธ์

             อภิญญา พูลทรัพย์ นักประชาสัมพันธ์

    กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา