โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ผ่านช่องทางออนไล์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ผ่านช่องทางออนไล์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 มีนาคม 2564 โดย อาพัชรี ศิรินาโพธิ์ จำนวนผู้เข้าชม 245 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ได้กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการอบรม ในการอบรมมีการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงาน ITA โดยวิทยากร คุณบุปผา โพธิเศษ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ และคุณพิมพินันท์ แสงอุทัย เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงรายละเอียดแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) และแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ และกระจายสัญญาณถ่ายทอดผ่านช่องทางออนไลน์ Microsoft Teams Live ที่ลิงค์ http://bit.ly/ita2564ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา