โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมนำเสนอข้อมูลการดำเนินการของมหาวิทยาลัยฯ ต่อที่ประชุมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมนำเสนอข้อมูลการดำเนินการของมหาวิทยาลัยฯ ต่อที่ประชุมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 เมษายน 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 153 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 3 เมษายน 2564 ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ นายวิษณุลักษณ์ คำยอง และนางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน นำเสนอข้อมูลการดำเนินการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้แก่ โครงการบูรณาการและเชื่อมโยงงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย กับแผนพัฒนาจังหวัดพื้นที่ภูมิภาคและระหว่างมหาวิทยาลัย รวมถึงนำเสนอภารกิจการพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัยฯ อาทิ โครงการศาสตร์พระราชากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และโครงการยุวชนสร้างชาติ โดยจัดทำสรุป แผนการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรค เอกสารที่เกี่ยวข้อง ต่อที่ประชุมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการโครงการฯ ของคณะกรรมการฯ ไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

 

ภาพ หนึ่งฤทัย แสงใส
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง >> มทร.ล้านนา เข้าร่วมการประชุมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา