โลโก้เว็บไซต์ พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 สิงหาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 651 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ราชมงคลล้านนาจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ  ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559  โดย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วยซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมพิธี จำนวนกว่า 2,800 คนจาก3 คณะ ได้แก่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมกันนี้อธิการบดีได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 65 ทุน และการแนะนำการให้ข้อมูลการบริการและการจัดการศึกษาเบื้องต้นจากผู้บริหารคณะและหน่วยงานภายใน อาทิ ผศ.ถาวร  ฝั้นชมภู คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์, ผศ.ชนิตา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, ดร.กิจจา  ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, , ผศ.พีระ  จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และผศ.สมเกียรติ  วงษ์พานิช ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและงานทะเบียน ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา