โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดประชุมวิชาวิจัย CRCI 2021 ผ่านแอป Microsoft Teams | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดประชุมวิชาวิจัย CRCI 2021 ผ่านแอป Microsoft Teams

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 พฤษภาคม 2564 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 213 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับภาคีเครือข่าย 10 หน่วยงาน จัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 CRCI 2021 หัวข้อ “...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” และ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564  ออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่น Microsoft Teams

 

โดยได้รับเกียรติจาก นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ ประธานกรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บรรยายพิเศษ หัวข้อ “อนาคตมหาวิทยาลัยไทยกับการรับใช้สังคมและพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน..”และดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน) บรรยายพิเศษ หัวข้อ การพัฒนาบัณฑิตเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) แผนยุทธศาสตร์์ภายใต้ไทย แลนด์ 4.0 และการเสวนา บทบาทมหาวิทยาลัยกับการวิจัยและนวัตกรรม รับใช้สังคมและพัฒนาประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ การระบาดของโควิด 19

 

สำหรับการประชุมดังกล่าว ได้รับความร่วมกับสถาบันภาคีเครือข่ายความร่วมมือ 10 หน่วยงานได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยพายัพ, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, มหาวิทยาลัยพิษณุโลก และสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย โดยมีผลรางวัล ดังต่อไปนี้

รางวัลการนำเสนอผลงาน “รางวัลดีเด่น” Best Oral Present Award

Session 1 ENG งานวิจัยสาขาวิศวกรรม พลังงานและเทคโนโลยี

โดย จิรศักดิ์  ปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

“การพัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบลำไย กรณีกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านสันกอเก็ต”

 

Session 2 SCI งานวิจัยสาขาวิศวกรรม พลังงานและเทคโนโลยี

ทัตพร  คุณประดิษฐ์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

“ความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยา และข้อมูลพันธุกรรม ของสาหร่ายขนาดใหญ่ที่กินได้ ในจังหวัดเชียงใหม่”

 

Session 3 (AGRI) งานวิจัยสาขาเทคโนโลยีเกษตร และอาหาร

นริศรา วิชิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

“การเอนแคปซูเลชันสารสกัดจากมะเกี๋ยง โดยการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง”

 

Session 4 (BA) งานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร

พงศ์ศิริ  คำขันแก้ว มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

“อิทธิพลที่ส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานทัศนคติ ที่มีต่อการใช้งานโมบายแบงก์กิ้งแอพพลิเคชั่น ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”

 

Session 5 (ART) งานวิจัยสาขาศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ชัยวัฒน์ สุวรรณอ่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

“การใช้ภาพในใจ และกระบวนการออกแบบเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อสร้างสรรค์กราฟิกอัตลักษณ์ชุมชน กรณีศึกษาชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ”

 

Session 6 (SE) งานวิจัยรับใช้สังคม, งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน

โสภิตา สุวุฒโฑ มหาวิทยาลัยมหิดล

“การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ด้านการผลิตสื่อวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อชุมชนและสังคม”

 

Session 7 (R2R) งานประจำสู่งานวิจัย

ออมทรัพย์ อินกองงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

“ปัจจัยพัฒนาด้านเทคโนโลยีสนเทศ และการสื่อสารสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่บรรจุใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา”

 

รางวัลผลงานสร้างสรรค์

ประเภทผลงานสร้างสรรค์ (Creative Work) อันดับ 1

พบสันต์ ติไชย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหัศจรรย์ฝ้ายสามสี ของดีบ้านก้อ

 

ประเภทผลงานสร้างสรรค์ (Creative Work) อันดับ 2

พัชราภา ศักดิ์โสภิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บอร์ดเกมการเรียนรู้ “การอ่านภาษาไทย”

 

รางวัลสิ่งประดิษฐ์

ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (Invention) อันดับ 1

ศิรินันท์ กุลชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไฮโดรเจลอัจฉริยะซ่อมแซมตัวเอง ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย และสมานแผล

 

ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (Invention) อันดับ 2

คณโฑ ปานทองคำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

“นาฬิกาจับเวลา สำหรับทดสอบรีเลย์ป้องกัน”ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา