โลโก้เว็บไซต์ โครงการ Capacity-Building for SAT Students : Creative Design Thinking for Community | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการ Capacity-Building for SAT Students : Creative Design Thinking for Community

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 สิงหาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 737 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ Capacity-Building for SAT Students : Creative Design Thinking for Community ระหว่างวันที่ 7 -11 สิงหาคม 2559 ณ ห้องเรียนนวัตกรรมการเรียนรู้ มทร.ล้านนา (เชียงใหม่) พิธีเปิดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยศาสตร์ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ สำหรับโครงการ Capacity-Building for SAT Students : Creative Design Thinking for Community มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้มีประสบการณ์ ทักษะความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยรูปแบบของกิจกรรมจะเน้นการฝึกทักษะภาษาอังกฤษจากผู้เชี่ยวชาญและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับชุมชนผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ โดยมีนักศึกษาจากเขตพื้นที่ต่างๆ เข้าร่วมโครงการกว่า 30 คนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา