โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ  เรื่องการงดจัดกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ เรื่องการงดจัดกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 มิถุนายน 2564 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 348 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่องการงดจัดกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564

                  ด้วยสถาการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีการแพร่ระบาดและพบการติดเชื้อของประชาชนอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงมีความห่วงใยในสถานการณ์และเพื่อลดโอกาสในการเผชิญความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประกอบกับประกาศเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาที่ 1/2564

จึงให้งดจัดกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในมหาวิทยาลัย

ประจำปีการศึกษา 2564

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา