โลโก้เว็บไซต์ นิทรรศการเชิดชูเกียรติผู้สมควรได้รับการยกย่องในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นระยะเวลายาวนาน  ( เกษียณอายุราชการ) ประจำปี 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นิทรรศการเชิดชูเกียรติผู้สมควรได้รับการยกย่องในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นระยะเวลายาวนาน ( เกษียณอายุราชการ) ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 กันยายน 2564 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 513 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหาร ชมนิทรรศการเชิดชูเกียรติผู้สมควรได้รับการยกย่องในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นระยะเวลายาวนาน ( เกษียณอายุราชการ) ประจำปี 2564 ณ โถงชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมกันนี้ได้ ลงชื่อแสดงมุฑิตาจิตในสมุดประสาทพร

ในปี 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่) มีผู้เกษียณอายุราชการ 14 ท่าน ดังมี รายนามดังต่อไปนี้ อ.ชัยวัฒน์  ต่อมดวงแก้ว, ผศ.วัชรา  ปลัดคุณ, ผศ.ทวีศักดิ์  ทวีวิทยาการ, อ.วิสุทธิ์  บัวเจริญ, อ.ฉัตรชัย  เลาวกุล, อ.นินนาท  อ่อนหวาน, ผศ.ตรึงจิต  นพรัตน์ไกรลาศ, ผศ.สืบพงศ์  จรรย์สืบศรี,อ.ประสิทธิ์  อินทร์จันทร์, ผศ.ภาณุมาศ  ภักดี, รศ.วาสนา  สายมา,อ.ธรรมนูญ  นิลวรรณ, นายหวาด  หลักดี และนายประจัน  ปันโย โดยนิทรรศการเชิดชูเกียรติผู้สมควรได้รับการยกย่องและการแสดงมุฑิตาจิตในสมุดประสาทพร จัดถึงวันที่ 30 กันยายน 2564ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา