โลโก้เว็บไซต์ ทีม U2T ต.สันกลาง คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในงาน U2T National Hackathon | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทีม U2T ต.สันกลาง คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในงาน U2T National Hackathon

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 พฤศจิกายน 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 454 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                      ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาพร  นรรัตน์ และทีมงาน Nile Creek Rescue ต.สันกลาง ในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้ว ให้แก่มหาวิทยาลัย หรือ U2T ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน  ระดับประเทศ คว้าเงินรางวัล 100,000 บาท ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2564 จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

                        สำหรับโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้ว ให้แก่มหาวิทยาลัย หรือ U2T นี้ เป็นโครงการที่จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการณ์  โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน แก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน เพื่อนำไปสู่เศรฐกิจที่พอเพียงอย่างยั่งยืน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าร่วมโครงการให้สามารถเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศ  ซึ่งการแข่งขันการระดมสมองประลองไอเดียเพื่อแก้ปัญหาที่ตอบโจทย์ตำบลจาก 40 ทีมมหาวิทยาลัยที่เข้ารอบในระดับภูมิภาคนี้ เป็นการเฟ้นหาทีมชนะเลิศระดับประเทศ โดยรอบแรกได้ทำการคัดเลือกจาก 965 ทีม ให้เหลือ 300 ทีม จากนั้นจึงคัดเหลือ 40 ทีมสุดท้ายในระดับภูมิภาค โดยทีม U2T ตำบลสันกลาง หรือ  Nile Creek Rescue ต.สันกลาง ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในพื้นที่ ศึกษาปัญหาและอุปสรรค์ของเกษตกรผู้เลี้ยงปลานิล ในตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย และได้นำความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีการศึกษาวิจัยภายในมหาวิทยาลัยฯ นำสู่ชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง และพัฒนานวัตกรรมที่มีอยู่ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเกษตกร โดยเน้นการนำนวัตกรรมที่มีมาพัฒนาให้มีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำกว่าเดิม เนื่องจากนวัตกรรมดังกล่าวมีการใช้ในต่างประเทศ หากมีการสั่งเครื่องนำเข้ามาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก ทางทีม จึงได้คิดค้นพัฒนาเครื่องที่มีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงและวัสดุสามารถหาได้ในท้องถิ่น จึงได้เครื่องมือที่ชื่อว่า Happy Nile โดยยึดลักการ F4 ประกอบด้วย Fast = การเติมออกซิเจนได้รวดเร็ว   Fine = การทำให้ปลามีความสุข Fit = ราคาสบายกระเป๋า และ Friendly = ใช้ง่าย  ระบบเติมฟองอากาศที่สามารถทำงานในความลึกระยะ 1 เมตร และฟองอากาสกระจายได้ไกลถึง 5 เมตร โดยมหาวิทยาลัยฯ มุ่งเน้นให้ความรู้จากการศึกษาค้นคว้า ลงมือวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จะสามารถช่วยเหลือเกษตกรในกลุ่มผู้เลี้ยงปลาได้ทั่วประเทศ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา