โลโก้เว็บไซต์ 2 หนุ่ม มทร.ล้านนา คว้า 2 รางวัลใหญ่ จากงาน “โฆษกกระทรวง อว. ประจำมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

2 หนุ่ม มทร.ล้านนา คว้า 2 รางวัลใหญ่ จากงาน “โฆษกกระทรวง อว. ประจำมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 1109 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

2 หนุ่ม นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นายธันวา พานิช หลักสูตรออกแบบสื่อสาร ชั้นปีที่ 2 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาตร์ คว้ารางวัล The Best Project และนายธีรภัทร ขันติวงค์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัล ทีมโฆษกมิตรภาพ จากโครงการ “โฆษกกระทรวง อว. ประจำมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2” รับประกาศนียบัตรและโล่รางวัลจาก รศ.ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุกการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2564

สำหรับโครงการ “โฆษกกระทรวง อว. ประจำมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2” ภายใต้กิจกรรม U2T Growth Mindset โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้คนรุ่นใหม่ ได้ตระหนักถึงการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารในยุคดิจิทัล, การรู้เท่าทันสื่อในยุคปัจจุบันและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง อย่างถูกต้องตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารในยุคดิจิตัลให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ  โดย 2 นักศึกษา สามารถคว้ารางวัลจากโครงการดังกล่าวออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา