โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดประชุมหัวหน้าโครงการ และผู้ประสานงานการติดตามการประเมินผลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดประชุมหัวหน้าโครงการ และผู้ประสานงานการติดตามการประเมินผลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 มกราคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 788 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้จัดประชุมผู้ประสานงานการติดตามประเมินผลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อชี้แจงรูปแบบการดำเนินงานโครงการฯ ให้กับผู้ประสานงานโครงการได้มีความเข้าใจในกระบวนการมากขึ้น ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติเป็นประธาน และกล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้ โดยมีหัวหน้าโครงการ U2T BCG 169 ตำบล ผู้ประสานงานการติดตามประเมินผลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ จำนวน 13 หน่วยงาน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พื้นที่เชียงราย ลำปาง น่าน ตาก พิษณุโลก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีเกษตร สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะทำงานส่วนกลางของสถาบันฯ ทั้งสิ้น จำนวน 200 คน เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) 

 

ข่าา/ภาพล เสาวลักษณ์ จันทร์พรหมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา