โลโก้เว็บไซต์ พิธีซ้อมย่อยรวมบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2557  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีซ้อมย่อยรวมบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2557

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 สิงหาคม 2559 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 1518 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยกองพัฒนานักศึกษาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รวมทั้งคณะต่างๆ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัด พิธีซ้อมย่อยรวม ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนวิว ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559

ภาพถ่ายโดย  ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา