โลโก้เว็บไซต์ คณะติดตามโครงการ อพ.สธ. - มทร.ล้านนา ติดตามผลการดำเนินงานภายใต้แผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ มทร.ล้านนา น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะติดตามโครงการ อพ.สธ. - มทร.ล้านนา ติดตามผลการดำเนินงานภายใต้แผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 มกราคม 2565 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 599 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน นำคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบโครงการ อพ.สธ. - มทร.ล้านนา น่าน กล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานฯ นำโดย ผศ.ธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย พร้อมด้วย รศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ลำปาง ผศ.วัลลภ พงษ์ยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และนางสาวชูขวัญ แสงทอง เลขานุการโครงการ อพ.สธ. - มทร.ล้านนา ณ ห้องประชุมชมพูภูคา ตึกกองบริหารทรัพยากรน่าน และลงพื้นที่ติดตามแปลงทดลองและห้องปฏิบัติการ ในการดำเนินโครงการฯ

โดย มทร.ล้านนา น่าน ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตมันพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดน่าน อาจารย์บรรจง อูปแก้ว เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 2.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้พื้นเมืองโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อาจารย์ ดร.อภิรยา เทพสุคนธ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 3.โครงการปลามูดหน้านอ ปลารสชาติดีมีในน้ำว้าต้องอนุรักษ์ รักษา และพัฒนาต่อยอดเพื่อคนบนพื้นที่สูง ผศ.อมรชัย ล้อทองคำ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 4.โครงการศึกษาการเพาะขยายพันธุ์ปลาท้องถิ่นบางชนิดในแม่น้ำว้า จังหวัดน่าน ร่วมกับการอนุรักษ์พันธ์ุปลาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา