โลโก้เว็บไซต์ รองเลขาฯสกอ.บรรยายการปรับปรุงหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รองเลขาฯสกอ.บรรยายการปรับปรุงหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 สิงหาคม 2559 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 395 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุม ปรับปรุงหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาบรรยายพิเศษในหัวข้อ การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย โดยมีหัวหน้าหลักสูตร และผู้รับผิดชอบหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ทุกพื้นที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง และในโอกาสนี้ ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการ และ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา