โลโก้เว็บไซต์ สถช.จัดประชุมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มต้นแบบเพื่อการศึกษา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 1/2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถช.จัดประชุมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มต้นแบบเพื่อการศึกษา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 1/2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 กุมภาพันธ์ 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 937 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีวรรณ ราชสม รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ผู้แทนผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มต้นแบบเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1/2565 ระหว่าง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับเรื่องปรับเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่ ภาระงานต่างๆ ของบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานในศูนย์การเรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มต้นแบบเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มต้นแบบเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานระยะที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางในการดำเนินงานต่อไป ผ่านโปรแกรม Zoom ถ่ายทอดจาก ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญา ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)

 

ข้อมููล ว่าที่ ร.ต.หญิงสิริวลี บัวเจริญ
ภาพ/เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา