โลโก้เว็บไซต์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมหารือทำ MOU ตอบโจทย์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม New S- Curve | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมหารือทำ MOU ตอบโจทย์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม New S- Curve

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 117 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายกอบชัย  สังสิทธิสวัสดิ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ผศ.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ นายจักริน  วังวิฒน์ ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่และคณะ ในการหารือเกี่ยวกับการนำบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมพัฒนาศักยภาพในภาคอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ (Talent Mobility) แนะแนวทางการทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรม New S- Curve ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ สำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา

สำหรับการหรือในครั้งนี้ เป็นการร่วมหาแนวทางในการสร้างข้อตกลงร่วมมือ MOU  ระหว่างมทร.ล้านนา และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชื่อมโยงในการผลิตนักศึกษา ให้มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม S-Curve และ New- S-Curve นำไปสู่การฝึกภาคปฏิบัติในสถานประกอบการที่เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมจังหวดัเชียงใหม่ เพื่อสร้างความชำนาญทางด้านทักษะอาชีพให้กับนักศึกษา และก่อให้เกิดการจ้างงานต่อเนื่องหลักจากจบการศึกษาได้ทันที โดยกำหนดแนวทางในการพัฒนาร่วมกัน ดังนี้

  1. การกำหนด Road Map ระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ในการพัฒนาและเชื่อมโยงนำนักศึกษาไปสู่สถานประกอบการ
  2. การจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานเข้าใจของบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาให้มีความรู้และความเข้าใจในรูปแบบของการประกอบธุรกิจ ก่อนที่จะเข้าไปฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการจริง โดยเฉพาะในสาขาที่ต้องใช้นวัตกรรมในการพัฒนาขั้นสูง เช่น สาขาเทคโนโลยีและดิจิทัล เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสถานประกอบการในการรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติ
  3. การกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของนักศึกษาที่จะเข้าใปฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ
  4. การกำหนดโครงการหรือกิจกรรมสำหรับขอจบการศึกษาของนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติ ครวมีการกำหนดร่วมกันระหว่าง มร.ล้านนา และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด สามารถนำโครงการหรือกิจกรรมนั้นมาต่อยอดในเชิงธุรกิจได้จริง
  5. การกำหนดรายละเอียดทางด้านค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

โดยการหารือดังกล่าวฯ จะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

และมหาวิทยาลัยฯ ในอนาคตต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา