โลโก้เว็บไซต์ เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มทร. จับมือ อบจ.เชียงใหม่ อบรมเสริมพลังผู้นำชุมชน ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มทร. จับมือ อบจ.เชียงใหม่ อบรมเสริมพลังผู้นำชุมชน ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 7777 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา กล่าวต้อนรับคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการ“เสริมสร้างพลังผู้นำชุมชน ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด” ซึ่งได้รับเกียรติจากนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ธัญบุรี หัวหน้าโครงการเสริมสร้างพลังผู้นำชุมชน ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา  กล่าวว่าการเข้ามาส่งเสริมให้องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น หรือชุมชน มีการใช้พลังงานสะอาดอย่างแพร่หลายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และคาดหวังว่าผู้ที่เข้าร่วมการอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมชุมชน หรือสามารถเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจทั่วไปได้ เนื่องจากระบบไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดจะสามารถช่วยเหลือชุมชนให้มีพลังงานใช้อย่างยั่งยืนได้ และชุมชนนั้นจะมีความเข้มแข็ง โดยหลักสำคัญอีกประการหนึ่งของโครงการนี้คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ มีความร่วมมือกันในการนำอาจารย์ผู้มีความรู้และประสบการณ์ มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าร่วมอบรม สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมด้านพลังงานสะอาด โดยมีการจัดตั้งหน่วยวิจัยระบบพลังงานสะอาด เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและบริหารจัดการพลังงานสะอาดสู่ชุมชน ซึ่งหน่วยงานนี้ได้ตั้งอยู่ที่ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้มีการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร อีกทั้งยังมีนักศึกษาในระดับปริญญาโททางด้านไฟฟ้าที่ทำการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิจากเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล บรรยายให้กับผู้เข้าอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อาทิ ความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การออกแบบและติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ การคำนวณด้านเศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล เพื่อที่จะให้ผู้ร่วมอบรมสัมมนาได้รับความรู้และสามารถพัฒนาต่อยอดนำพลังงานสะอาดมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมอบรมที่ทำแบบทดสอบได้คะแนนสูงสุด 2 อันดับแรก ได้รับชุดฝึกปั๊มน้ำพลังานแสงอาทิตย์ และวัสดุชุดฝึกการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคา ภาคละ 1ชุด และตัวแทนภาคที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับชุดการฝึกการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล เพิ่มอีก 1 ชุด

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปรั่งกลาง ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ธัญบุรี หัวหน้าโครงการได้กล่าวว่า  ด้วยเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้าแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่งทั่วประเทศ โดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สํานักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ให้จัดโครงการเสริมพลังผู้นำชุมชน ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด โดยมีจุดประสงค์ เพื่อเสริมความรู้ความสามารถด้านวิชาการเกี่ยวกับพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์และพลังงานจากชีวมวล เสริมความพร้อมในการต่อยอดพัฒนาพลังงานสะอาดให้กับพื้นที่ โดยชุมชนผ่านตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ และในครั้งนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 132 ราย และผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม 105 ราย โดยมีวิทยากรจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒจากภาคเอกชน มาถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าร่วมอบรม

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามกิจกรรมเพจ “โครงการเสริมพลังผู้นำชุมชน ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด”ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon