โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 สิงหาคม 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 709 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. - 15.30 น. ที่ ห้องประชุม นว.502 และโรงฝึกปฏิบัติการฝีมือพื้นฐาน วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ให้การต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในโอกาสเยี่ยมชมสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา โดยมีอาจารย์อดิศร กวาวสิบสาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นตัวแทนคณาจารย์ กล่าวต้อนรับนักเรียน และได้นำเสนอภาพรวมของวิทยาลัยฯ และนอกจากนี้หัวหน้าหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตร ยังได้นำเสนอไฟล์ภาพนิ่งการจัดการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยฯ ให้แก่นักเรียนได้ทราบอีกด้วย

ขณะเดียวกัน ได้นำนักเรียนเยี่ยมชมการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติจริงในโรงฝึกปฏิบัติการฝีมือพื้นฐาน เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากวิทยาลัยฯ และเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เห็นมุมมองใหม่ๆ นอกจากในห้องเรียน 

วัตถุประสงค์ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ คือ
1. เพื่อให้นักเรียน ได้มีโอกาสสำรวจความต้องการในด้านการศึกษาของตนเอง
2. เพื่อเพิ่มความสนใจในสาขาวิชาที่นักเรียนวางแผนเลือกศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา
3. เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมในสาขาวิชาที่สนใจ
4. เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากสภาพจริงในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอขอบคุณ งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ต ในโอกาสให้เกียรติเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ ในครั้งนี้

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ภาพ : นิพนธ์ เขื่อนแก้ว
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา