โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ ร่วมประชุมวางแผน ติดตามการดำเนินงาน และจัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จ.ตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ ร่วมประชุมวางแผน ติดตามการดำเนินงาน และจัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จ.ตาก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 พฤษภาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 220 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมคณะทำงานผู้รับผิดชอบงานสนับสนุนศูนย์/สถานีโครงการหลวง ภายใต้การกำกับของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงพื้นที่ประชุมวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมกับหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ และคณะทำงาน ภายใต้การดำเนินโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อรับทราบโจทย์ปัญหาและความต้องการของพื้นที่ในการพัฒนาด้านต่างๆ ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง อาทิ ด้านทักษะอาชีพช่าง ด้านงานหัตถกรรมผ้าทอ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นต้น และลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐาน ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านผ้าทอกะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

 

ในโอกาสนี้ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมช ร่วมกับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนารูปแบบลวดลายผ้าทอกะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการและวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับชุมชน เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ  ภายใต้โครงการพัฒนาให้สถานีวิจัย/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเป็นศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (Knowledge Center) ในวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 25 คน และ 30 คน ตามลำดับ 

 

ทั้งนี้ บุคลากรกลุ่มงานสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวกิจกรรมการลงพื้นที่ของคณะทำงาน เพื่อจัดทำสื่อสรุปการดำเนินงานของสถาบันฯ และสื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบสื่อวิดีทัศน์ ในลำดับถัดไป

 

ข้อมูล กลุ่มงานโครงการพิเศษ
ภาพ กลุ่มงานสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา