โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 สิงหาคม 2565 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 46 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่"  โดยมี อาจารย์ ดร.กิจจา  ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและกล่าวต้อนรับ   ในระหว่างวันที่ 23-24  กรกฎาคม 2565  ณ โรงแรมฮอไรซอน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท  อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  ภายในงานได้มีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อเรื่อง

        1.การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมกับการทำงานในสถานประกอบการ

        2.ระบบงานการเงินการคลัง เพื่อส่งเสริมสนับสนุน โครงการพิเศษ โครงการความร่วมมือการบริหารงานโครงการหลักสูตรจัดการเรียนการสอนร่วมกับการทำงานในสถานประกอบการ

ได้มีการแบ่งกลุ่มกิจกรรมถอดองค์ความรู้เพื่อกำหนดวิธีการ สรุปประเด็นปัญหาการดำเนินโครงการ มีการแบ่งกลุ่ม จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแบบบูรณาการร่วมกับการทำงานในสถานประกอบการ (อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน) โดยวิทยากรภายนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร ชินินทร  กลุ่มที่ 2 ขั้นตอนการดำเนินงานบริหารโครงการ

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา