โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เร่งสร้าง“BALA DNA PROTOCOL” เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพแบบสากลเป็นแห่งแรกของภาคเหนือ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เร่งสร้าง“BALA DNA PROTOCOL” เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพแบบสากลเป็นแห่งแรกของภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 กันยายน 2565 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 273 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “BALA DNA: ระเบียบพิธีการทางสังคมเพื่อสร้างนักธุรกิจมืออาชีพแบบสากล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบพิธีปฏิบัติและมารยาททางสังคมแบบสากล 2) สร้างอัตลักษณ์องค์กร (BALA DNA) และความเข้มแข็งวิชาชีพทางธุรกิจของบุคคลากรสายวิชาการ และ 3) พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้สามารถถ่ายทอดระเบียบพิธีปฏิบัติและมารยาททางสังคมสู่การพัฒนานักธุรกิจมืออาชีพแบบสากล

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัยเพื่อการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ศตวรรษที่ 21 โดยบุคลากรสายวิชาการของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการสร้างบัณฑิตให้เป็นนักบริหารธุรกิจมืออาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ สามารถปรับตัวและเข้าสังคมตามมารยาทสากล เพื่อยกระดับบุคลิกและคุณลักษณะของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ให้เป็นอัตลักษณ์องค์กร (BALA DNA) ดังนั้น ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบพิธีปฏิบัติทางสังคมและมารยาทสากล จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งพัฒนาให้เป็น แนวปฏิบัติ “BALA DNA PROTOCOL” เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพแบบสากล เป็นแห่งแรกของภาคเหนือ

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ไชยา อาจารย์ประจำคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และวางแนวทางการพัฒนา BALA DNA PROTOCOL โดยมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ทุกเขตพื้นที่เข้าร่วมอบรมในห้องประชุมและอบรมแบบออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม บธ. 3-202 อาคารบริหารธุรกิจ 3 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา