โลโก้เว็บไซต์ คณะนักวิจัย สป.อว. ลงพื้นที่ มทร.ล้านนา เก็บข้อมูลงานวิจัย บัณฑิตพันธุ์ใหม่  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะนักวิจัย สป.อว. ลงพื้นที่ มทร.ล้านนา เก็บข้อมูลงานวิจัย บัณฑิตพันธุ์ใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 กันยายน 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 73 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เมื่อวันที่ 14  กันยายน  2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมให้การต้อนรับ ดร.วรรณา เต็มสิริพจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในนามหัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมด้วยคณะนักวิจัย ประกอบด้วย ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ดร.พรเลิศ อาภานุทัต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ ดร.เจษฎา เตมัยสมิธิ คุณธนนันท์ ดีสุคนธ์ และคุณสิริพรรณ ตรีมงคล ซึ่งเป็นตัวแทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) เข้าสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ เพื่อนำมาใช้ในการวิจัย เรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ซึ่งระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2565 มทร.ล้านนา ได้รับจัดสรรงบประมาณในหลักสูตรประเภท Degree จำนวน 4 หลักสูตร (6 วิชาเอก) และ Non Degree จำนวน 5 หลักสูตร ซึ่งจัดการเรียนการสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยมีตัวแทนผู้ให้การสัมภาษณ์จากผู้บริหาร อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา

 

 

 

 


คลังรูปภาพ : 14 -09-65


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา