โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน ติดตามแผนงานวิจัย ที่บ้านนาโต่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน ติดตามแผนงานวิจัย ที่บ้านนาโต่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 กันยายน 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 569 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานวิจัยการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูงโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือ ในเขตบริการศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยจัดประชุมให้กับผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนและนักศึกษาของศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ ติดตามแผนกิจกรรมของโครงการย่อย (ได้แก่ การจัดการฐานข้อมูลทรัพยากร, การเสริมสร้างศักยภาพแกนนำกลุ่มและการตลาด) เพื่อจัดตั้งชมรมชีววิถีและฐานเรียนรู้ภายในชมรม กำหนดโครงสร้างและบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ ตลอดจนการนำเสนอผลการวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวพร้อมทำความเข้าใจเรื่องศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนแม่ฟ้าหลวงและคณะกรรมการชมรมชีววิถี ระหว่างวันที่ 15 – 16  กันยายน  2559 ที่บ้านนาโต่ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา