โลโก้เว็บไซต์ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโทรคมนาคม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโทรคมนาคม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 กันยายน 2559 โดย ณัฐนันท์ อนันต์สถาพร จำนวนผู้เข้าชม 466 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโทรคมนาคม จำนวน ๑ ชุด

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

--------------------------------------------------

      ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโทรคมนาคม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E.51/2559  ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 นั้น

      เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา จึงขอยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการดังกล่าว

      จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

                           ประกาศ ณ วันที่  22 กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕9


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา