โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมสร้างความเข้าใจกระบวนการดำเนินงานร่วมกับแผนงานใต้ร่มพระบารมี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมสร้างความเข้าใจกระบวนการดำเนินงานร่วมกับแผนงานใต้ร่มพระบารมี

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 มกราคม 2566 โดย วรรธนพงศ์ เทียนนิมิต จำนวนผู้เข้าชม 405 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมสร้างความเข้าใจกระบวนการดำเนินงานร่วมกับแผนงานใต้ร่มพระบารมี ร่วมกับคณาจารย์ นักวิจัย และคณะทำงานโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่คณะทำงาน
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจักร์ เมืองใจ ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าหัวหน้าแผนงานใต้ร่มพระบารมี บรรยายการสร้างความเข้าใจ ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานใต้ร่มพระบารมี ในพื้นที่โครงการหลวง และโครงการพระราชดำริ และชี้แจงกลไกการเปิดรับข้อเสนอโครงการ พร้อมทั้งรายละเอียดแนวทางกระบวนการติดตาม และการรายงานผลการการดำเนินโครงการ ผ่านโปรแกรม ZOOM Video Conference ถ่ายทอดจาก ห้องประชุมกาสะลองชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา