โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา จัดประชุมวิชาการนานาชาติ  The Virtual International Conference on Science and Agricultural Technology for students 2023 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา จัดประชุมวิชาการนานาชาติ The Virtual International Conference on Science and Agricultural Technology for students 2023

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 มีนาคม 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 1035 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 31 มี.ค 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา จัดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3 The Virtual International Conference on Science and Agricultural Technology for students (VICSAT 2023) ผ่านระบบ Zoom Meeting  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประธานจัดงาน กล่าวรายงานและต้อนรับผู้ร่วมประชุม และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท สถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ ที่มีผลงานการศึกษาค้นคว้าหรือปัญหาพิเศษมาแสดงเผยแพร่บนเวทีเชิงวิชาการ เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างผลงานที่ดียิ่งขึ้น เพื่อเข้าสู่ในเวทีระดับนานาชาติ

          โดยภาคเช้าเป็นการนำเสนอ จากวิทยากรรับเชิญจากประเทศไทยและต่างประเทศ (Invited Speaker) จำนวน 6 ท่าน ได้แก่
ท่านที่ 1  หัวข้อ The role of allelopathic plants in sustainable agriculture: understanding the mechanism of growth inhibition mediated by the allelochemical cyanamide  ผู้นำเสนอ Asst.Prof.Dr. John Solomon Maninang: Center for Global Communication Strategies, Komaba International Building for Education and Research, The University of Tokyo, Japan 

ท่านที่ 2  หัวข้อ Evolution of the freshwater fish diversity in Thailand ผู้นำเสนอ Dr.Bouziane Khalloufi: Palaeontological Research and Education Centre, Mahasarakham University, Thailand

ท่านที่ 3  หัวข้อ Identifying murine rodent species and their anatomical evolution in agrosystems in peninsular South-East Asia: a geometric morphometric perspective ผู้นำเสนอ Dr. Julien Claude:  Institut des Sciences de l’Evolution de Monpellier, Université Montpellier, France

ท่านที่ 4  หัวข้อ Breeding program for beef and dairy cattle to promote sustainable livestock productivity in the tropics ผู้นำเสนอ Prof. A.K.Thiruvenkadan: Veterinary College and Research Institute,  Tamil Nadu Veterinary and Animal Sciences University, India

ท่านที่ 5  หัวข้อ Production of functional foods from goat milk ผู้นำเสนอ Prof. Dr. Lilik Eka Radiati: Department of Animal Product Technology, Faculty of Animal Science, Brawijaya University, Indonesia

ท่านที่ 6  หัวข้อ The effect of pigmented rice variety on qualities of Thai genmaicha ผู้นำเสนอ Asst. Prof. Dr. Jirapa Pongjanta: Agricultural Technology Research Institute, Rajamangala University of Technology Lanna, Lampang, Thailand

ท่านที่ 7  หัวข้อ Halal food: how to prepare, its plus and minus from scientific, health and economic point of views ผู้นำเสนอ Dr. Sucipto Sucipto: Department of Agroindustrial Technology, Faculty of Agricultural Technology, Brawijaya University, Indonesia

          สำหรับภาคบ่ายเป็นการนำเสนอผลงาน ของนักศึกษา (Student Oral Presentations) โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และBrawijaya University, Indonesia และ IPB University, Indonesia รวมนำเสนอผลงานทั้งสิ้น 12 เรื่อง ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด Book of Abstract VICSAT2023 ผ่านทาง https://sat.rmutl.ac.th/page/VICSAT2023ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา