โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว และสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เพื่อสำรวจสถานะเครื่องจักรกล และติดตาม ประเมินผล ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการในพื้นที่โครงการหลวง ปี 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว และสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เพื่อสำรวจสถานะเครื่องจักรกล และติดตาม ประเมินผล ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการในพื้นที่โครงการหลวง ปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 พฤษภาคม 2566 โดย วรรธนพงศ์ เทียนนิมิต จำนวนผู้เข้าชม 343 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     คณะทำงานผู้รับผิดชอบ โครงการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวง กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี พร้อมด้วยหัวหน้าโครงการ และเจ้าหน้าที่วิจัย ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการดำเนินกิจกรรมลงพื้นที่สำรวจเครื่องมือ เครื่องจักร ระบบไฟฟ้า และห้องเย็น เพื่อประเมินและวางแผนปรับปรุงการนำมาใช้ประโยชน์ และติดตาม ประเมินผล ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2566

     โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ คณะทำงานกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี มีวัตถุประสงค์ในการสร้างกลไกการดำเนินงานร่วมกับหัวหน้าศูนย์/สถานี ของมูลนิธิโครงการหลวง โดยการหารือแนวทางการดำเนินโครงการที่ตรงกับความต้องการและสอดคล้องการนโยบายการดำเนินงานของ หัวหน้าศูนย์/สถานี ในระยะที่ 1 ภายใต้กรอบการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ระยะ 5 ปี รวมถึงรับทราบสภาพปัญหา โจทย์วิจัย ที่มีความต้องการในพื้นที่ และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ เพื่อสรุปแผนการดำเนินงานร่วมกัน ทั้งนี้ อาจารย์เมธัส ภัททิยธนี หัวหน้าโครงการพัฒนายกระดับศักยภาพทักษะและบ่มเพาะอาชีพเพื่อประชาชนในพื้นที่ใต้ร่มพระบารมี ของ มทร.ล้านนา ที่ดำเนินการในปี 2566 พร้อมด้วย นายวธัญญู วรรณพรหม นักวิจัย นายศุภกิจ ศรีเรือง เจ้าหน้าที่โครงการ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะทำงานกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ได้ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจ ตรวจเช็คประสิทธิภาพการทำงาน สถานะของเครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องยนต์ขนาดเล็ก ระบบไฟฟ้า และห้องเย็น ให้กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว และสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง พร้อมวินิจฉัยปัญหา ประเมินอาการเสีย เบื้องต้น เพื่อนำมาวางแผนการซ่อมบำรุง และนำมาใช้ประโยชน์ ให้กับศูนย์/สถานี และพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อสร้างสมรรถนะในการวินิจฉัยอาการ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และการวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องจักร ให้กับบุคลากรของมูลนิธิโครงการหลวงและชุมชนโดยรอบ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรของมูลนิธิโครงการหลวงและประชาชนในพื้นที่ ในการพัฒนาความสามารถที่เหมาะสมสำหรับการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาในกระบวนการเพาะปลูก การผลิต การยืดอายุการเก็บรักษา และการควบคุมคุณภาพของพืชผักผลไม้ ผลิตผลทางการเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวงให้มีความ สด ใหม่ สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานโครงการหลวง ดี อร่อย

เรียบเรียง/นายสามารถ สาลี
ภาพ/กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา