โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมลงนาม MOU กับศูนย์การศึกษานอกระบบฯ อำเภอพร้าว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมลงนาม MOU กับศูนย์การศึกษานอกระบบฯ อำเภอพร้าว

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 387 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์ไพโรจน์  วรพจน์พรชัย เป็นตัวแทนคณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับนางสาวริศรินทร์  ดุษดินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพร้าว โดยได้รับเกียรติจากนายศราวุธ  ไทยเจิรญ นายอำเภอพร้าวร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมมอบใบประกาศนียบัตรแก่สตรีดีเด่นของแต่ละตำบลในอำเภอพร้าว เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านช่างคำ ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่   สำหรับการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพร้าวดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีแนวทางในการดำเนินโครงการการพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาต่อเนื่อง งานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน พัฒนาศักยภาพผู้นำกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสตรีในเขตพื้นที่อำเภอพร้าว มุ่งหวังในการพัฒนาศักยภาพของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้มีคุณภาพด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลิกภาพ ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่ม ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการอาชีพ ด้านการพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการพัฒนาศักยภาพการพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสังคม เศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาศักยภาพการจัดการความรู้ และด้านการพัฒนาศักยภาพองค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา