โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่งประเภทวิชาการและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 มิถุนายน 2566 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 976 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ และ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนังกานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ และ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะ โดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 เรียบร้อยแล้วนั้น ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกตามประกาศดังแนบมาพร้อมนี้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา