โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา สืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา พร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการ “ตามรอยสังฆราช เนื้อนาบุญแห่งโลก” เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา สืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา พร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการ “ตามรอยสังฆราช เนื้อนาบุญแห่งโลก” เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 กรกฎาคม 2566 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 852 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ที่ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธาน เปิดโครงการสืบสานความรู้วัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนา ในกิจกรรมเนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา พิธีหล่อเทียนและมอบเทียนพรรษา ประจำปี 2566 และเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยพระครูธีรสุตพจน์, ดร.เจ้าอาวาสวัดผาลาด เจ้าคณะตำบลสุเทพ ประธานฝ่านสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์และกล่าวสัมโมทนียกถาและการนำแนวทางแห่งการครององค์แห่งสมเด็จพระสังฆราชฯ มาประยุกต์ใช้

           จากนั้น ประธานสงฆ์เจิมเบ้าหล่อเทียนและหล่อเทียนลงในเบ้าหล่อเทียนพรรษา เป็นปฐมฤกษ์ และคณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันหล่อเทียน

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์  วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์ มอบเทียนพรรษาและสังฆภัณฑ์แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจำนวน 9 หน่วยงาน เพื่อนำไปถวายแด่วัดเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการ อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามในเทศกาลเข้าพรรษา  ทั้งนี้ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษายังได้จัดแสดงนิทรรศการ “ตามรอยสังฆราช เนื้อนาบุญแห่งโลก” เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก อีกด้วย

         สำหรับประเพณีหล่อเทียนพรรษา เป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ที่มีมาแต่ครั้งโบราณกาลในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ถือเป็นงานบุญทั่วไปของชาวบ้าน โดยกำหนดจัดพิธีหล่อเทียนขึ้นในเดือน 8 ของทุกปี ก่อนเข้าพรรษา อันเนื่องมาจากในสมัยโบราณเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนหรือที่เรียกกันว่า “ฤดูการเข้าพรรษา” คือช่วงแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 นั้น กำหนดให้พระภิกษุทั้งหลายต้องเข้าอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งตลอดระยะเวลา 3 เดือน พระภิกษุสงฆ์ที่จะต้องอยู่จำพรรษาในพระอาราม ระหว่างนั้นก็จะมีการสวดมนต์ทำวัตรทุกเช้าค่ำ จึงมีความจำเป็นต้องใช้เทียนไว้สำหรับจุดบูชาในตลอดพรรษา พุทธศาสนิกชนจึงพร้อมใจกันหล่อเทียน สำหรับให้พระภิกษุสงฆ์ได้จุดบูชาตลอด 3 เดือน ของกำหนดเวลาเข้าพรรษา จึงเรียกเทียนที่หล่อว่า “เทียนจำนำพรรษา” เสร็จแล้วในวันรุ่งขึ้น ก็จะจัดขบวนแห่นำไปถวาย ณ วัดใดวัดหนึ่ง เพื่อเป็นพุทธบูชา และร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายพระภิกษุสงฆ์ แสดงความศรัทธาโดยพร้อมเพียงกัน

ข่าว : นางสาวอภิญญา พูลทรัพย์ 

ภาพ: นายวิทยา กวีวิทยาภรณ์ /นางสาวอภิญญา พูลทรัพย์ 

งานสื่อสารองค์กร กองประชาสัมพันธ์ 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา