โลโก้เว็บไซต์ สถช. ต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก มทร.ล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถช. ต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 กรกฎาคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 3406 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายคเชนทร์ เครือสาร, นายสิงหล วิชายะ และ นายเอกพงศ์ ดวงมาลา นักวิชาการช่างศิลป์ บุคลากรผู้รับผิดชอบการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มงานส่งเสริมบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับอาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ และนักศึกษาสาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 30 คน ในการเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเลือกวัสดุในงานผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการศึกษา  พร้อมสาธิตกระบวนการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกของศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาในการเลือกใช้วัสดุ จากสถานการณ์ตรงโดยการศึกษาดูงาน รวมถึงการลงมือฝึกปฏิบัติในสถานที่จริงจากการถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง ให้นักศึกษาเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อพัฒนาต่อยอดทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนการนำไปประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรมกระบวนการอาหาร เพื่อการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 

ข้อมูล/ภาพ อาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี

 

ที่มา : FB-Sing Supargarn

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา