โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา คว้า 9 เหรียญ การแข่งขัน TEACHING ACADEMY AWARD 2023 (10th) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา คว้า 9 เหรียญ การแข่งขัน TEACHING ACADEMY AWARD 2023 (10th)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 สิงหาคม 2566 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 237 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนนท์  นำอิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำทีมนักศึกษา คว้า 9 เหรียญ จากการแข่งขันวิชาการกับเครือข่ายครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ Teaching Academy Award 2023 (ครั้งที่ 10) จัดโดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยการแข่งขันดังกล่าว มทร.ล้านนา คว้าได้ 9 เหรียญ จากการแข่งขันดังนี้

 

2 เหรียญทอง

การแข่งขันประเภทการสอน สร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนนวัตกรรมฮาร์ดแวร์

นายพีระภัทร ศรีวงศ์, น.ส.อรวรรณ ทองดี, อาจาย์อนุสรณ์ เราเท่า ผู้ควบคุม

การแข่งขันประเภทการสอน กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหการ/ การผลิต/ การเชื่อม

มทร.ล้านนา นายสฤษฎ์พงศ์ อัสวะมงคล, น.ส.เขมิกร ก้านสันชัย, อาจารย์ มนตรี แก้วอยู่ ผู้ควบคุม

 

5 เหรียญเงิน

การแข่งขันประเภทการสอน กลุ่มสาขาวิชาเครื่องกล/ เมคคาทรอนิกส์/ยายนต์สมัยใหม่

นายพีรวัส อมรวัฒนาพงษ์, นายอิทธิพงษ์ คมเพชรสง่า อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์ แกมทับทิม อาจารย์ควบคุม

การแข่งขันประเภทการสอน กลุ่มสาขาวิชาโยธา/สถาปัตยกรรม/ออกแบบ

น.ส.ดลพร ขุ่นตะ, น.ส.พิชญานิน ใจหาวัน, อาจารย์อัครพงษ์ เทพแก้ว อาจารย์ควบคุม

การแข่งขันประเภทการสอน กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์/ มัลติมีเดีย/ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

นายพรีพัฒน์ กำเนิด, นายกิจจา สุขสีทา, อาจารย์อนุพงษ์  ไพโรจน์ อาจารย์ควบคุม

การแข่งขันประเภทการสอน กลุ่มสาขาวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/โทรคมนาคม

น.ส.วาสนา สมคำ, น.ส.มณีรัตน์ สอนกองแดง, อาจารย์ อมร อ้นกรอง อาจารย์ควบคุม

การแข่งขันประเภทการสอน กลุ่มสาขาวิชาทั่วไป ใช้รูปแบบการสอนแบบ Hybrid

น.ส.ทักษพร กันวะนา, นายชนกนันท์ กันธะวิลา, อาจารย์ณัฐพงษ์ อินทรวิเศษ อาจารย์ควบคุม

2 เหรียญทองแดง

การนำเสนอ การแข่งขันประเภททักษะปฏิบัติ Robot Contest 2023

นายบุศย์ จินะโต้ง, นายไผ่ พามา, นายธนกร คำวัง, อาจารย์อรรถพล วิเวก อาจารย์ควบคุม

การนำเสนอผลงานนวัตกรรมวิจัยในชั้นเรียน

น.ส.ญาดา ไชยมงคล, น.ส.ปพิชญาภรณ์ ชัยชะนะ, นายเกชา บริบูรณ์, อาจารย์อรทัย แก้วทิพย์ อาจารย์ควบคุม

โดยการแข่งขัน แข่งขันวิชาการกับเครือข่ายครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการดำเนินการตามพันธกิจของสถาบันการศึกษา การยกระดับคุณภาพการคึกษา การเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการรวมถึงสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับอาจารย์และนักศึกษาในการพัฒนาทักษะด้านการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงการนำเสนอสื่อการสอนทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ มาประยุกต์ใช้สู่การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาชีพและวิชาการ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของสถาบันอาชีวศึกษา ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นรากฐานการพัฒนาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายครุศาสตร์อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมี 10 สถาบันการศึกษา ร่วมการแข่งขัน (มทร.ธัญบุรี, มทร.พระนคร, มทร.กรุงเทพ, มทร.ศรีวิชัย, มทร.ล้านนา, มทร.สุวรรณภูมิ, มทร.อีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา