โลโก้เว็บไซต์ “กองคลัง มทร.ล้านนา จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

“กองคลัง มทร.ล้านนา จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กันยายน 2566 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 925 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ” โดยได้รับเกียรติจากนางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์ คลังจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวรจนา สายอุตต๊ะ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษและนางพัชรินทร์ ศรีดาว นักวิชาการคลังชำนาญการวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ สำหรับการอบรมฯ ดังกล่าว จัดโดย กองคลัง มทร.ล้านนา เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมีเจ้าหน้าที่พัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลางและเขตพื้นที่เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2566 ณ โรงแรมคุ้มภูคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon