โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ชูงานวิจัย “ลมหายใจเชิงดอย” เป็นเครื่องมืออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ชูงานวิจัย “ลมหายใจเชิงดอย” เป็นเครื่องมืออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 กันยายน 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 162 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันายวิษณุลักษณ์ คำยอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และนายสุริยนต์ สูงคำ เจ้าหน้าที่วิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา ได้นำเสนอโครงการวิจัย “ลมหายใจเชิงดอย : การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการทำงานให้บริการสาธารณะ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะ ประชาชนของเครือข่ายเทศบาลลุ่มน้ำแม่กวงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์ม การเตือนภัยจุดที่มีความร้อน” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหัวหน้าโครงการ ภายในการประชุมคณะทำงานบูรณาการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 6/2566 ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ณ สำนักงานโครงการฯ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยในที่ประชุมได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานของภาคีเครือข่าย 13 หน่วยงาน  พร้อมวางแผนหารือการจัดทำแผนแม่บทของพื้นที่ป่าขุนแม่กวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเห็นควรให้มีตัวแทนของ มทร.ล้านนา เข้าร่วมการประชุม วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2566 นี้ 

(ขอบคุณข้อมูลจากเครือข่ายงานสื่อสารองค์กร สวพ., สถช. มทร.ล้านนา)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา