โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดีฯ ลงพื้นที่ลำปาง คัดสรรผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยสู่ตราสินค้าราชมงคลล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อธิการบดีฯ ลงพื้นที่ลำปาง คัดสรรผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยสู่ตราสินค้าราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 กันยายน 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 172 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เช้าวันนี้ (13 กันยายน 2566) ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยด้วยผลิตภัณฑ์ ผลผลิต มทร.ล้านนา มาตรฐาน (กินได้ ใช้ได้)  ลงพื้นที่คัดสรรผลิตภัณฑ์ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ลำปาง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ผลิตผลงานวิจัยที่สร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ อีกทั้งยังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการทุ่มุ่งเน้นการถ่านทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับบริบทมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชนและประเทศ ปัจจุบันอาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาศักยภาพและสามารถแปรรูปผลผลิตให้เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าและพัฒนาสู่การจำหน่ายได้ มหาวิทยาลัยฯ จึงมีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ (เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ตาก พิษณุโลก และลำปาง) สู่ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน มทร.ล้านนา
        ด้านอาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย ในครั้งนี้ มีการดำเนินงาน 3 ระยะ คือ ระยะแรกกระบวนการคัดสรรผลิตภัณฑ์ เป็นการสำรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์ การคัดสรรและจัดทำฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ ระยะที่สอง กระบวนการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำหน่าย และระยะที่สามกระบวนการจำหน่ายประเมินผลผลิตภัณฑ์ โดยรายได้หลักหักค่าใช้จ่ายบริจาคเข้ากองทุนเพื่อการศึกษาเรียนรู้และสร้างอาชีพ มทร.ล้านนา พ.ศ.2566
        สำหรับ มทร.ล้านนา ลำปาง มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 8 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์แคบหมูอบกรอบ (Crispy pork rinds) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย บุญทะวงศ์  ผลิตภัณฑ์น้ำมะเกี๋ยงพร้อมดื่ม (Makiang Juice) โดยอาจารย์วัชรี  เทพโยธิน  ผลิตภัณฑ์คุกกี้เบอรี่ (Cookie  berry) โดยอาจารย์ปรัศนีย์  กองวงค์  ผลิตภัณฑ์พวงกุญแจ โดยอาจารย์ศุภินันท์  จันมา ผลิตภัณฑ์ข้าวขาหนี่และข้าวนิลล้านนา โดยนายมาโนช  คุ้มพนาลัยสถิต ผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวธัญสิริน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลวิชญ์  พานิชกุล และผลิตภัณฑ์กาแฟอาราบิก้าแท้ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  เวชกามา ทั้งนี้มีคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานภายนอก (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง) ร่วมคัดสรรผลิตภัณฑ์
        ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
        ภาพกิจกรรมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา