โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดีฯ กล่าวแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการลำปาง 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อธิการบดีฯ กล่าวแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการลำปาง 2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 กันยายน 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 153 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 13 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) กล่าวแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการลำปาง พร้อมมอบของที่ระลึก เพื่อเชิดชูเกียรติตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการและร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
          สำหรับผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2566 สังกัด มทร.ล้านนา ลำปาง ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ   จิตรเจริญ อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคุณชาริณี บำรุงเวช นักวิชาการศึกษา กองการศึกษาลำปาง โดยทั้ง 2 ท่าน ได้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยฯ ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : จตุพร  โปธาคำ

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา