โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนานำผู้แทนสถาบันจิงซื่อ หารือความร่วมมือกับโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เพื่อศึกษาต่อหลักสูตรรูปแบบใหม่ เรียน 4 ปี ได้วุฒิการศึกษาทั้งไทย - จีน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนานำผู้แทนสถาบันจิงซื่อ หารือความร่วมมือกับโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เพื่อศึกษาต่อหลักสูตรรูปแบบใหม่ เรียน 4 ปี ได้วุฒิการศึกษาทั้งไทย - จีน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 กันยายน 2566 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 1107 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ Ms.Luo Shasha ASEAN Project Director บริษัท Beijing Huatec Information Technology Co., Ltd สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโครงการภายใต้สถาบันจิงซื่อ เข้าพบ ดร.เกรียง  ฐิติจำเริญพร ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เพื่อร่วมประชุมหารือความร่วมมือในการต่อยอดการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสนใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสายวิชาชีพ โดยปัจจุบันมทร.ล้านนา มีความร่วมมือกับ 4 สถาบันการศึกษาสายวิชาชีพชั้นนำของจีน ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ เรียนที่จีน 1.5 -2 ปี ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของจีน และกลับมาเรียนที่มทร.ล้านนาอีก 2 ปี ได้รับวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) ในสาขาด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีของมทร.ล้านนา ในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

  1. หลักสูตร ปวส.สาขายานยนต์ไฟฟ้า (EV)  และปวส.สาขาการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของ Guizhou Light Industry Technical and Vocational College และหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (EV) และ วศ.บ.วิศวกรรมซอฟแวร์ ของ มทร.ล้านนา
  2. หลักสูตร ปวส.สาขายานยนต์ไฟฟ้า (EV)  ของ  Nanjing Vocational Institute of Transport Technology และหลักสูตร ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (EV) ของ มทร.ล้านนา
  3. หลักสูตร ปวส.สาขาระบบราง (Railway) ของ Liuzhou Railway Vocational Technical College และหลักสูตร ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมระบบราง ของ มทร.ล้านนา
  4. หลักสูตร ปวส.สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและเภสัช (Food and Pharmaceutical) ของ Jiangsu Food and Pharmaceutical Science College และหลักสูตรปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการแพทย์ ของ มทร.ล้านนา 

       รวมถึงหารือความเป็นไปได้ในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา และโรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย ในการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิชาชีพ โดยนักเรียนจากโรงเรียนปรินส์ฯ จะมาศึกษาในรายวิชาทางด้านวิชาชีพสาขาวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เป็นต้น นอกจากนี้จะผู้ประสานงานนักเรียนของโรงเรียนปรินส์ฯ ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระยะสั้นใน สาขายานยนต์ไฟฟ้า (EV) สาขาการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) , วิทยาศาสตร์ และแพทย์แผนจีน ดังรายงานเบื้องต้น ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปิดเทอมใหญ่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2567 ที่ใกล้จะถึงนี้อีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon