โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ระดับบัณฑิตศึกษา)  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ระดับบัณฑิตศึกษา)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 ตุลาคม 2566 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 231 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ (ระดับบัณฑิตศึกษา)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา รับสมัคร นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน ถึง 10 ตุลาคม 2566

ดังต่อไปนี้
1. ระดับปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) วิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 15 คน
2. ระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 25 คน
3. ระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 20 คน 
สนใจสมัครได้ที่ https://denee.engineering.rmutl.ac.th/
และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
1. วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า-ผศ.ดร.อนนท์  นำอิน 094-474-5352
2. วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า-อ.ดร.สามารถ ยะเชียงคำ 087-575-2892
3. วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล-รศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล 083-666-6096


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา