โลโก้เว็บไซต์ ประกาศแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 ตุลาคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 802 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ด้วย นางนราพร จันพิบูลย์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน ได้เกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 เพื่อให้การบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 682/2566 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย และอาศัยอำนาจตามความในคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 1420/2566 ลงวันที่ 27 กันยายน 2566 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 842/2566 (ฉบับที่ 2) จึงแต่งตั้งให้ นางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน 

          ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

          สั่ง  ณ  วันที่ 2  ตุลาคม  พ.ศ. 2566

 

                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์  มงคลเทพ)
                      ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ปฎิบัติราชการแทน
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา